Alg. voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

1.1 Afnemer: de natuurlijke persoon, van 16 jaar of ouder, of rechtspersoon die via de Besteldienst een overeenkomst afsluit met Tolk about Food;

1.2 Account: klant account waarmee het mogelijk is voor de Afnemer om gebruik te maken van de Besteldienst;

1.3 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt;

1.4 Besteldienst(en): de diensten van Tolk about Food op de Website bestaande, onder meer, uit doorgeven van bestellingen aan Tolk about Food, het bieden van informatie over producten en aanbiedingen met betrekking tot het al dan niet wisselende menu van Tolk about Food;

1.5 Bestelling: de door de Afnemer via de Website geplaatste bestelling van voedingsproducten en/of drinkwaren behorend tot het Tolk about Food menu;

1.6 Gebruiker: de natuurlijke persoon (waaronder mede begrepen Afnemers) die de Website bezoekt en/of gebruikt ongeacht of wel of geen Bestelling wordt geplaatst en een Overeenkomst tot stand komt;

1.7 Tolk about Food: vertegenwoordigd in de persoon Rogier Tolk gevestigd aan de Tappersweg 3 te Haarlem;

1.8 Overeenkomst: de koopovereenkomst aangaande de Bestelling tussen de Afnemer en Tolk about Food;

1.9 Wachtwoord: de identificatiecode waarmee, in combinatie met de e-mail, de Afnemer toegang wordt verkregen tot het Account;

1.10 Website: de website www.tolkaboutfood.nl

Artikel 2 Bestellingen, prijzen en betalingen

2.1 Via de Website biedt Tolk about Food Gebruikers de mogelijkheid om Bestellingen te plaatsen bij Tolk about Food. Bestelling vindt plaats door het bestelformulier in te vullen en op de bestelbutton te klikken.

2.2 Tolk about Food heeft een beperkt bezorggebied. Indien het afleveradres valt buiten enig bezorggebied van Tolk about Food vestiging, zal de Bestelling worden geweigerd, tenzij de Afnemer de bestelling afhaalt.

2.3 Voor iedere Bestelling geldt het op de Website bekend gemaakte minimale bestedingsbedrag (exclusief bezorgkosten).

2.4 De Bestellingen kunnen uitsluitend tot de op de Website vermelde besteltijden geplaats worden. De gebruikelijke openingstijden en besteltijden staan vermeld op de Website. Voor deze informatie alsmede Bestellingen buiten de openingstijden kan telefonisch contact worden gezocht met Tolk about Food. Het telefoonnummer staat op de Website.

2.5 Op de Website wordt bij iedere Bestelling de hoogte van het door Tolk about Food in rekening te brengen bedrag vermeld, inclusief eventuele bezorgkosten en inclusief BTW. Tolk about Food is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de prijzen en bedragen vermeld op de Website.

2.6 De Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het verstekken van de juiste gegevens benodigd voor het afhandelen van de Bestelling door Tolk about Food, waaronder mede begrepen de juiste opgave van namen en afleveradressen.

2.7 De Afnemer betaalt de Bestelling online via betalingsmogelijkheden die worden aangeboden op de Website of middels een pinbetaling aan de Tolk about Food vestiging bij bezorging of afhalen;

2.8 Wanneer de online betaling niet wordt geautoriseerd of wordt geweigerd wordt de Bestelling niet bevestigd en is er geen Overeenkomst tot stand gekomen. Tolk about Food is dan niet verplicht de Bestelling af te leveren.

Artikel 3 Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Overeenkomsten komen pas tot stand op het moment dat Tolk about Food de Bestelling van de Afnemer door middel van een elektronische bevestiging heeft aanvaard. Tolk about Food is gerechtigd een Bestelling te weigeren en te annuleren binnen redelijke termijn, Zij is daarbij niet gebonden haar redenen in dit verband te vermelden. Indien Tolk about Food de Bestelling annuleert zal Tolk about Food de Afnemer hierover informeren. De eventueel door de Afnemer verrichtte betaling terugstorten op de bankrekening van de Afnemer binnen redelijke termijn

3.2 Gelet op de aard van de Bestelling en de bestelde producten heeft de Afnemer niet het recht de Bestelling, nadat deze door Tolk about Food is aanvaard, te herroepen. Het herroepingsrecht opgenomen in artikel 7:46d Burgerlijk Wetboek is dan ook niet van toepassing.

Artikel 4 Algemeen – gebruik Website

4.1 De Algemene Voorwaarden zijn in te zien en te downloaden via de Website, en worden de Gebruiker op eerste verzoek kosteloos langs elektronische weg ter beschikking gesteld. Om van Besteldiensten gebruik te maken moet de Gebruiker van de Website eerst met deze Algemene Voorwaarden akkoord gaan.

4.2 Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op de relatie tussen de Afnemer of de Gebruiker en Tolk about Food, blijven ze van toepassing op eventuele latere bezoeken aan de Website en Overeenkomsten, tenzij deze Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd.

4.3 Tolk about Food is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

4.4 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk dan wel via elektronische weg door Tolk about Food en de Afnemer en/of Gebruiker zijn overeengekomen.

4.5 Tolk about Food wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van de Afnemer en/of Gebruiker van de hand.

4.6 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Tolk about Food zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 5 Klachtenprocedure

5.1 Eventuele klachten over een Bestelling en de aflevering daarvan dienen door de Afnemer in eerste instantie rechtstreeks bij Tolk about Food te worden geplaatst via het email-adres rogier@tolkaboutfood.nl. Tolk about Food zal de klacht in behandeling nemen en streeft ernaar ontvangen klachten binnen 24 uur te behandelen en terug te koppelen naar de Afnemer.

Artikel 6 De Website

6.1. Tolk about Food heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Zij kan echter niet voor de juistheid, volledigheid en geschiktheid instaan en sluit dan ook eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen, aansprakelijkheid of vrijwaringen, van welke aard dan ook, uit. Met name garandeert Tolk about Food niet:
– dat de informatie op de Website juist, volledig, geschikt, actueel, betrouwbaar en niet onrechtmatig is,
– dat de Website onbeperkt toegankelijk is, ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat gebreken kunnen worden verholpen; en,
– dat derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

6.2 Tolk about Food is gerechtigd de Gebruiker ten allen tijde en zonder opgave van redenen de toegang tot de Website permanent of tijdelijk te ontzeggen en het account en wachtwoord van de Gebruiker te deactiveren.

6.3 De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Tolk about Food heeft geen zeggenschap over deze websites. Tolk about Food is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en het gebruik daarvan is voor risico van de Gebruiker van de Website.

Artikel 7 Wachtwoord en Account

7.1 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor iedere wijze waarop hij toegang krijgt tot de Website. De Gebruiker is eveneens zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de beveiliging van zijn Wachtwoord en aansprakelijk voor al het gebruik dat via het Wachtwoord en het Account van de Website wordt gemaakt. Het Wachtwoord is strikt persoonlijk en de Gebruiker is niet gerechtigd derden hiervan gebruik te laten maken.

7.2 De Gebruiker vrijwaart Tolk about Food volledig tegen alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat via het Wachtwoord en het Account van de Website wordt gemaakt.

7.3 Tolk about Food is gerechtigd het Wachtwoord te veranderen indien dit noodzakelijk is in het belang van het functioneren van de Besteldienst(en) en/of Website.

Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten

8.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website waaronder mede begrepen auteursrechten op logo’s, slogans teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, software en overige materialen, de databankrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen) berusten bij Tolk about Food, haar licentiegevers of door Tolk about Food ingeschakelde derden.

8.2 De Gebruiker is uitsluitend gerechtigd om materiaal van de Website te printen of te downloaden voor eigen gebruik en zonder dat hiermee een commercieel doel wordt nagestreefd. De Gebruiker is niet gerechtigd hierin wijzigingen, aanpassingen of bewerkingen aan te brengen.

8.3 De Gebruiker is niet gerechtigd de Website of enige inhoud daarvan, zonder vooraf-gaande schriftelijke toestemming van Tolk about Food, op welke wijze ook geheel of gedeeltelijk aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, ver-zenden of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken of te hergebruiken.

Artikel 9 Persoonsgegevens en cookies

9.1 Om de Besteldienst(en) te kunnen bieden dient Tolk about Food persoonsgegevens te verzamelen.

9.2 Om de Website efficiënter te laten functioneren maakt Tolk about Food gebruik van zogenaamde cookies.

Artikel 10 Aansprakelijkheid Tolk about Food

10.1 De totale aansprakelijkheid van Tolk about Food, uit welke hoofde dan ook, is te allen tijde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot een maximum bedrag van € 25- (vijfentwintig euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.

10.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de kosten die je hebt moeten maken om de tekortkoming van Tolk about Food te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Tolk about Food wel aan de Overeenkomst beantwoordt;
– redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

10.3 Iedere aansprakelijkheid van Tolk about Food voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

10.4 Tolk about Food is nimmer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de Website en/of de Besteldienst(en)..

Artikel 11 Geschillen

11.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Haarlem.

Tolk about Food
Tappersweg 3
2031 ET Haarlem
Telefoon: volgt nog
www.tolkaboutfood.nl
rogier@tolkaboutfood.nl